prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.

V roce 1973 úspěšně ukončil studium archeologie a historie na FF UK, kde v roce 1977 obhájil disertaci a v roce 1983 kandidátskou disertaci, obě na téma monastické architektury. V roce 2001 se habilitoval opět na FFUK v Praze na základě práce o duchovní kultuře raně středověkých Čech. V roce 2006 úspěšně prošel profesorským řízením v rámci Univerzity Karlovy, v roce 2007 jmenován profesorem UK pro obor dějiny umění. V roce 2008 úspěšně absolvoval řízení k udělení hodnosti DSc. (udělena 12. 2. 2009 Vědeckou radou AV ČR).

V Archeologickém ústavu AV ČR v Praze, v. v. i., pracoval od roku 1982 jako vědecký tajemník, od roku 1987 jako zástupce ředitele. Od roku 1993 do roku 1999 vykonával funkci ředitele téhož ústavu. Od roku 1999 pracoval jako zástupce ředitele Centra medievistických studií AV ČR a UK v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., v letech 2004–2019 jako jeho ředitel.

Tematicky je zaměřen na oblast církevní archeologie a středověké duchovní kultury. Provedl velké terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, v Berouně, v Sázavě aj., spolupracoval na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Provedl řadu dalších menších terénních akcí v areálech středověkých klášterů a kostelů. O výsledcích publikoval řadu prací doma i v zahraničí. Od roku 1990 přednáší církevní archeologii v Ústavu pro archeologii a v Ústavu pro dějiny umění FFUK v Praze.
 
telefon:
+420 257 014 360
e-mail:
sommer@arup.cas.cz