Zahlavi

Společná pracoviště s VŠ

 • Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl – společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR a Akademie výtvarných umění v Praze
 • Biofyzikální centrum Masarykovy univerzity v Brně a Biofyzikálního ústavu AV ČR – společné pracoviště Biofyzikálního ústavu AV ČR a Masarykovy univerzity
 • Centrum aplikované ekologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Centrum biblických studií – společné pracoviště Ústavu pro klasická studia AV ČR (dnes Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum diskrétní matematiky, teoretické informatiky a aplikací (DIMATIA) – společné pracoviště Matematického ústavu AV ČR, Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Prahaa Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze
 • Centrum inteligentních systémů a struktur – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • Centrum medievistických studií – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum molekulárních interakcí a biotransformací léčiv – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum právněhistorických studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI) – společné pracoviště Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum pro studium metabolismu a rozvoj klinické výživy – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR; Univerzitou Karlovou v Praze, Lékařskou fakultou v Hradci Králové; Univerzitou Karlovou v Praze, Farmaceutickou fakultou v Hradci Králové; Vysokou školou pedagogickou v Hradci Králové, Pedagogickou fakultou
 • Centrum pro teoretická studia – společné pracoviště Filosofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze
 • Centrum raně novověkých studií – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Historického ústavu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Český historický ústav v Římě – společné pracoviště Historického ústavu AV ČR a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR – společné pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • Klinická laboratoř biologie nádorů – společné pracoviště Ústavu molekulární genetiky AV ČR, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 • Klinická laboratoř buněčné biologie a kultivace kůže – společné pracoviště Ústavu molekulární genetiky AV ČR, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
 • Laboratoř anorganických materiálů – společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • Laboratoř biologie nádorové buňky – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze
 • Laboratoř buněčné biologie – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze
 • Laboratoř evoluční genetiky živočichů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Ústavu biologie obratlovců AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Laboratoř genomiky – společné pracoviště Ústavu molekulární biologie rostlin AV ČR, Entomologického ústavu AV ČR, Parazitologického ústavu AV ČR (dnes organizační součásti Biologického centra AV ČR, v. v. i.) a Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Laboratoř molekulové spektroskopie vysokého rozlišení – společné pracoviště Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze
 • Laboratoř optických měřicích metod – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci
 • Laboratoř pro slizniční imunologii a vakcíny – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a 1. LF UK v Praze
 • Laboratoř růstových regulátorů – společné pracoviště mezi Ústavem experimentální botaniky a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
 • Laboratoř sorpční a porozimetrické analýzy – společné pracoviště Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Laboratoř tkáňové biomechaniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Technické univerzity v Liberci
 • Nečasovo centrum pro matematické modelování – společné pracoviště Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Odbor energetických strojů – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze
 • Odbor mechatroniky – společné pracoviště Ústavu termomechaniky AV ČR a Vysokého učení technického v Brně
 • Oddělení neurověd – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR a 2. LF UK v Praze
 • PASNET – sdružení čtyř akademických pracovišť: Akademie věd ČR, ČVUT v Praze, UK V Praze a VŠE založené za účelem zejména zajišťování propojení počítačových sítí pražských pracovišť účastníků sdružení.
 • Polymerní materiály – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Pracoviště entomologického výzkumu – pracoviště Entomologického ústavu AV ČR (dnes organizační součást Biologického centra AV ČR, v. v. i.) a Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Pracoviště parazitologického výzkumu – společné pracoviště Parazitologického ústavu AV ČR (dnes organizační součást Biologického centra AV ČR, v. v. i.) a Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Pracoviště pro výzkum buněčného stresu a adaptace – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze
 • Pracoviště pro zefektivnění výzkumu seismického zatížení objektů a jejich odezvy na technickou seismicitu, zvláště v průmyslových a poddolovaných oblastech s významnými zdroji seismických podnětů – Ústav geoniky AV ČR a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava
 • Sdružení uživatelů produktů IoPP – sdružení Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně, Státní technické knihovny, Slezské univerzity v Opavě, Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR, Ústavu radiotechniky a elektroniky AV ČR (dnes Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.), Ústavu přístrojové techniky AV ČR a Ústavu termomechaniky AV ČR
 • Společná laboratoř analýzy přírodních látek – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Společná laboratoř fyziky nízkých teplot – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu anorganické chemie AV ČR, Matematicko.fyzikální fakulty UK v Praze a Přírodovědecké fakulty UK v Praze
 • Společná laboratoř chemie pevných látek – společné pracoviště Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a Univerzity Pardubice
 • Společná laboratoř optiky – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci
 • Společná laboratoř pro magnetická studia – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Společná laboratoř spolehlivosti systémů – společné pracoviště Ústavu informatiky AV ČR a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze
 • Společné pracoviště genetiky, fyziologie a reprodukce ryb – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Společné pracoviště – Botanického ústavu AV ČR, v. v. i., a Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Společné pracoviště ekotoxikologie – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Společné pracoviště fylogenetiky, fylogeografie a populační genetiky volně žijících a modelových organismů – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., a Ostravské univerzity v Ostravě
 • Společné pracoviště k zajištění vysoké úrovně výuky imunologie v magisterském a postgraduálním studiu – společné pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, Ústavu molekulární genetiky AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Společné pracoviště morfologie obratlovců – společné pracoviště Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • Společné pracoviště populační biologie rostlin – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Společné pracoviště pro řešení vědeckovýzkumných projektů a vysokoškolského vzdělávání v oblasti ekologické a systematické botaniky – společné pracoviště Botanického ústavu AV ČR a Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • Společné pracoviště pro zajištění vysoké úrovně výuky v oblasti obecné a buněčné fyziologie živočichů a člověka v magisterském a postgraduálním studiu a k řešení výzkumných projektů – společné pracoviště Fyziologického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • Společné pracoviště regenerativní medicíny – společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR, IKEM a Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy v Praze