Zahlavi

Komise pro etiku vědecké práce

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

  • JUDr. Jan Bárta, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i., člen VR AV ČR)
  • Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
  • Prof. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.)
  • RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.)
  • Doc. PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK)
  • Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.)
  • Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)
  • Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.)

 
Tajemnice:
Mgr. Ivana Střálková
tel.: 221 403 320, 221 403 565
e-mail: scicounc@kav.cas.cz

Sídlo sekretariátu:
Sekretariát Vědecké rady AV ČR
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

 

Volby do Komise

Vědecká rada na svém letošním dubnovém zasedání vyzvala své členy, členy Akademické rady AV ČR a předsedy rad pracovišť AV ČR, aby v termínu do 31. 7. 2022 zasílali své návrhy na členy Komise pro etiku vědecké práce AV ČR (dále jen „Komise“) pro funkční období 2022–2026. Nominace by měla obsahovat životopis navrženého kandidáta a skutečnosti odůvodňující tento návrh.

Dle Statutu Komise (čl. 2 odst. 2) jsou členové Komise osobnosti známé svojí vědeckou prestiží a morální integritou. Členství v Komisi je čestné a neslučitelné s členstvím v Akademické radě AV ČR a s funkcí ředitele pracoviště Akademie věd ČR.

Nominace prosím zasílejte elektronicky, a to v termínu do 31. 7. 2022, do Sekretariátu Vědecké rady AV ČR, na email: stralkova@kav.cas.cz nebo scicounc@kav.cas.cz.

 

Vyjádření Komise

Komise své nálezy poskytuje zúčastněným osobám, vedení AV ČR a předsedovi Vědecké rady AV. Zveřejnění přichází v úvahu pouze v případě odůvodněného veřejného zájmu.