Zahlavi

Informace ze zákona

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s usnesením vlády č. 875 ze dne 6.9.2000 o Metodickém pokynu ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvádíme požadované informace:

 • Zřízení AV ČR

 • Organizační struktura AV ČR

 • Jméno, adresa, telefon a elektronická adresa kontaktní osoby, kde lze podat písemnou žádost o informace, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob, podat odvolání proti rozhodnutí o žádosti či návrhu nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:

     JUDr. Beatrix Kuglerová, LL. M.
     Národní tř. 3, 117 20 Praha 1
     telefon: 221 403 589
     e-mail: informace@kav.cas.cz

 • Formulář žádosti pro podání žádosti o informace a místo, kde jej lze získat:
  • Formulář lze získat u JUDr. Beatrix Kuglerové, LL. M., viz výše.
  • Pro elektronické stažení je formulář k dispozici ve formátu DOC (MS Word).
 • odvolání proti rozhodnutí o žádosti či návrhu a o stížnostech na postup při vyřizování žádosti o informace rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“).
  Obě podání, tj. odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu i stížnost proti postupu povinného subjektu, se posílají ÚOOÚ prostřednictvím povinného subjektu (tj. AV ČR), nelze je adresovat přímo ÚOOÚ. 
  Kontaktní údaje AV ČR pro zasílání obou podání  jsou uvedeny výše.
  Podrobné informace pro žadatele včetně kontaktních údajů ÚOOÚ, lhůt a postupu při vyřizování obou podání jsou uvedeny na odkazu ÚOOÚ: Pro žadatele o informace: Právo na informace: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).
  Podrobné informace o vyřizování odvolání proti rozhodnutí o žádosti či návrhu a o stížnostech na postup při vyřizování žádosti o informace jsou k dispozici na webové stránce ÚOOU: Právo na informace: Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 • Přehled nejdůležitějších předpisů
  • Zákon č. 283/1992 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), o AV ČR,
  • Zákon č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
  • Příkaz ředitele č. 4/2006, poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • Sazebník úhrad za poskytování informací
 • Lhůty, které je ze zákona nutné dodržovat
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání sdělit žadateli údaje o zveřejnění informace
  • do 7 kalendářních dnů ode dne podání požádat žadatele o upřesnění požadované informace
  • nedostane-li AV ČR (kontaktní osoba) od žadatele upřesňující informace, odmítne žádost do 30 kalendářních dnů od podání žádosti
  • žadatel je informován o odložení žádosti do 3 kalendářních dnů po jejím odložení, nejpozději však ve lhůtě stanovené pro vyřízení žádosti zákonem
  • povinný subjekt poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě do 15 kalendářních dnů od podání žádosti
  • lhůtu 15 kalendářních dnů lze prodloužit nejvýše o 10 kalendářních dnů, tj. na 25 kalendářních dnů, a to jen ze závažných důvodů, kterými jsou:
   • vyhledávání a sběr požadovaných informací v jiných dborech,
   • žádost o objemné množství oddělených a odlišných informací v jedné žádosti,
   • nutnost konzultovat s jiným povinným subjektem (nebo se dvěma či více složkami povinného subjektu), který má závažný zájem na předmětu žádosti
  • prodloužení základní lhůty a o důvodech, které k tomu vedly je žadatel informován do 15 kalendářních dnů
  • lhůty pro poskytování informací se prodlužují v období od 1. 1. 2001 až 31. 12. 2001 o polovinu, tj. na 22 respektive 37 kalendářních dní
  • lhůta pro odvolání žadatele je 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Výroční zpráva Akademie věd České republiky o poskytování  informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok:
Informace zveřejňované podle zákona č. 23/2017 Sb.